انرژی دهنده آموزشی

Educational Energizer

  1. خانه
  2. انرژی دهنده آموزشی

در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده که سالهاست در جلسات یادگیری و کلاس های آموزشی مورد استفاده مدرسان در سراسر دنیا می باشد. یکی از اجزاء سازوکار نو در تدریس، به کارگیری مناسب و موثر انرژی دهنده ها در جلسات یادگیری است.

انرژی دهنده آموزشی: ابزاری موثر و انرژی دهنده در راستای بازسازی انرژی و انگیزه فراگیران در طول برگزاری کلاس های آموزشی.

در ادامه به نمونه هایی از این ابزار و آموزش آن اشاره می شود.

انرژی دهنده آموزشی، شغلتان را بکشید

انرژی دهنده آموزشی، شغلتان را بکشید

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، شغلتان را بکشید در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی…
انرژی دهنده آموزشی، دستتو مشت کن

انرژی دهنده آموزشی، دستتو مشت کن

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment2 دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، دستتو مشت کن در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی…
انرژی دهنده آموزشی، صحبت نکن

انرژی دهنده آموزشی، صحبت نکن

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، صحبت نکن در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده…
انرژی دهنده آموزشی، آیینه من باش

انرژی دهنده آموزشی، آیینه من باش

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، آیینه من باش در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی…
انرژی دهنده آموزشی، بدون تو

انرژی دهنده آموزشی، بدون تو

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، بدون تو در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده…
انرژی دهنده آموزشی، من عاشق توام اما

انرژی دهنده آموزشی، من عاشق توام اما

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، من عاشق توام اما در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی…
انرژی دهنده آموزشی، تست حافظه

انرژی دهنده آموزشی، تست حافظه

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، تست حافظه در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده…
انرژی دهنده آموزشی، ترکاندن بادکنک

انرژی دهنده آموزشی، ترکاندن بادکنک

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، ترکاندن بادکنک در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده…
انرژی دهنده آموزشی، هایکو

انرژی دهنده آموزشی، هایکو

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، هایکو در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده که…
انرژی دهنده آموزشی، گروه ارکستر

انرژی دهنده آموزشی، گروه ارکستر

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، گروه ارکستر در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده…
انرژی دهنده آموزشی، داستان کوتاه

انرژی دهنده آموزشی، داستان کوتاه

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، داستان کوتاه در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده…
انرژی دهنده آموزشی، مساله مشترک

انرژی دهنده آموزشی، مساله مشترک

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، مساله مشترک در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده…
انرژی دهنده آموزشی، سه کلمه کوچولو

انرژی دهنده آموزشی، سه کلمه کوچولو

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، سه کلمه کوچولو در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی…
انرژی دهنده آموزشی، مهم ترین از دیدگاه تو

انرژی دهنده آموزشی، مهم ترین از دیدگاه تو

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment3 دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، مهم ترین از دیدگاه تو در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده…
انرژی دهنده آموزشی شکایت مشتری

انرژی دهنده آموزشی، شکایت مشتری

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، شکایت مشتری در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده…
انرژی دهنده آموزشی شناسایی تغییرات

انرژی دهنده آموزشی، شناسایی تغییرات

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، شناسایی تغییرات در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی دهنده آموزشی طراحی شده…
انرژی دهنده آموزشی، یه حدس بزن

انرژی دهنده آموزشی، یه حدس بزن

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
commentبدون دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، یه حدس بزن انرژی دهنده آموزشی چیست؟ در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان…
انرژی دهنده آموزشی، یادت باشه، یادت باشه

انرژی دهنده آموزشی، یادت باشه، یادت باشه

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment4 دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، یادت باشه، یادت باشه انرژی دهنده آموزشی چیست؟ در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با…
انرژی دهنده آموزشی، فریاد فروش

انرژی دهنده آموزشی، فریاد فروش

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، فریاد فروش انرژی دهنده آموزشی چیست؟ در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند. در همین راستا ابزاری با عنوان انرژی…
انرژی دهنده آموزشی رویارویی با خرس

انرژی دهنده آموزشی، رویارویی با خرس

folder_openآموزشی, تدریس و تسهیل گری
comment1 دیدگاه
انرژی دهنده آموزشی، رویارویی با خرس انرژی دهنده آموزشی رویارویی با خرس انرژی دهنده آموزشی چیست؟ در طول برگزاری جلسات یادگیری به دلایل مختلف امکان دارد انرژی فراگیران افت کرده و یا انگیزه لازم برای یادگیری را از دست بدهند.…
در حال ارسال
نقد کاربر
5 (4 رای)
امتیازات نظرات 0 (0 بررسی ها)
فهرست