تمرین های توسعه فردی

Practice personal development

  1. خانه
  2. تمرین های توسعه فردی

برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش قرار داده و نقاط قابل بهبود خود را با یک سری تمرین و برنامه ارتقاء دهیم، برای همه ما ضروری و لازم است. ما در سازوکار نو علاوه بر برنامه ریزی برای ارائه و آموزش الگوهای متناسب با فرهنگ ایرانی در این زمینه، یک سری تمرین کاربردی که بخشی از این برنامه ها بوده و به صورت مجزا نیز می توانند مورد استفاده واقع شوند را تهیه و منتشر می کنیم. به کارگیری این تمرین ها و مرور و تکرار آنها می تواند مسیرهای جدیدی در مغز ما برای یادگیری این مهارت ها ایجاد کرده و توسعه فردی ما را به نحوی موثر تسهیل کند.

تمرین توسعه فردی، کپسول زمان

تمرین توسعه فردی، کپسول زمان برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش قرار داده…
تمرین توسعه فردی، خلق و بازسازی رویدادهای مثبت

تمرین توسعه فردی، خلق و بازسازی رویدادهای مثبت

تمرین توسعه فردی، خلق و بازسازی رویدادهای مثبت برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد…
تمرین توسعه فردی، رویدادهای دوست داشتنی برای کودکان

تمرین توسعه فردی، رویدادهای دوست داشتنی برای کودکان

تمرین توسعه فردی، رویدادهای دوست داشتنی برای کودکان برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد…
تمرین توسعه فردی، پرسپکتیو رخدادهای منفی

تمرین توسعه فردی، پرسپکتیو رخدادهای منفی

تمرین توسعه فردی، پرسپکتیو رخدادهای منفی برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش قرار…
تمرین توسعه فردی، تشویق کودکان به مهربانی

تمرین توسعه فردی، تشویق کودکان به مهربانی

تمرین توسعه فردی، تشویق کودکان به مهربانی برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش…
تمرین توسعه فردی، نامه مهربانی با خود

تمرین توسعه فردی، نامه مهربانی با خود

تمرین توسعه فردی، نامه مهربانی با خود برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش…
تمرین توسعه فردی، سه چیز خوب

تمرین توسعه فردی، سه چیز خوب

تمرین توسعه فردی، سه چیز خوب برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش قرار…
تمرین توسعه فردی، عکس های معنادار

تمرین توسعه فردی، عکس های معنادار

folder_openآموزشی, توسعه فردی و خودرهبری
comment2 دیدگاه
تمرین توسعه فردی، عکس های معنادار برنامه ریزی توسعه فردی، موضوع بسیار مهم و حیاتی در زندگی افراد در سراسر دنیاست. اینکه بتوانیم با الگوهای منسجم، آزموده شده و متناسب، قابلیت ها و شایستگی های خود را مورد سنجش قرار…
در حال ارسالنقد کاربر


5
(2 رای)

فهرست